Prezentare oferta de studiu FSSU

Sociologie

 

Programul de studiu urmărește:

ü  însuşirea demersului metodologic specific cunoaşterii sociologice a fenomenelor sociale;

ü  însuşirea principalelor paradigme, metode de gândire şi de interpretare a fenomenelor și proceselor sociale;

ü  dezvoltarea competențelor necesare pentru proiectarea și realizarea de cercetări sociologice în organizaţii și comunităţi, cercetări culturale, studii de piaţă etc.;

ü  transmiterea cunoștințelor necesare pentru realizarea diagnozelor problemelor sociale/sociologice, analiza și aplicarea de politici publice și sociale;

ü  cunoaşterea celor mai noi metode şi tehnici de investigaţie sociologică, bazate pe modele statistice avansate;

ü  formarea deprinderilor pentru gestionarea sistemelor de date sociale și analiză a indicatorilor sociali

ü  însuşirea capacităţii de identificare, analiză, explicare şi soluţionare a problemelor şi conflictelor sociale în comunităţi şi organizaţii

ü  dezvoltarea competenţelor de consiliere profesională şi de integrare socială

ü  dezvoltarea competenţelor de comunicare socială.

Resurse umane

 

Programul de studiu urmărește:

ü  dezvoltarea unui limbaj ştiinţific de specialitate, bazat pe concepte, noţiuni şi teorii moderne, de actualitate în domeniul resurselor umane;

ü  formarea unor deprinderi şi abilităţi de intervenţie practică în domeniul resurselor umane;

ü  formarea unor specialişti deschişi către dialog şi preocupaţi de responsabilităţile lor civice

ü  dezvoltarea competenţelor de comunicare

ü  utilizarea managementului bazelor de date cu evidenţa personalului

ü  transmiterea competențelor privind organizarea programelor şi a stagiilor de formare a resurselor umane, evaluarea şi asigurarea calităţii acestora

ü  formarea deprinderilor privind gestionarea relaţiilor de muncă din organizații

ü  specializarea în recrutarea, selecţia, evaluarea şi promovarea de personal

ü  asimilarea competențelor necesare pentru identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane din organizatie prin aplicarea de metode specifice de analiză

ü  dezvoltarea competențelor pentru realizarea diagnozelor din mediul organizațional.

Asistenţă Socială

 

Programul de studiu urmărește:

üprezentarea un sistem coerent de programe, măsuri, activităţi şi servicii profesionalizate de protejare a unor persoane, familii, grupuri aflate temporar în dificultate;

üformarea deprinderilor necesare pentru realizarea unei diagnoze corecte a problemelor sociale pe care le au persoanele vulnerabile sau grupurile cu risc crescut;

üprezentarea și evaluarea situaţiilor de criză a persoanelor marginalizate, şi a posibilităţilor reale de intervenţie;

üprezentarea cercetărilor ştiinţifice semnificative privind dimensiunea reală a problemelor celor aflaţi în situaţii speciale, defavorizate, în vederea elaborării unor strategii de suport şi a unor măsuri de prevenire;

üasimilarea competențelor necesare pentru terapiea individuală sau de grup;

üformarea deprinderilor privind consilierea primară pentru refacerea capacităţilor de integrare socială a persoanelor defavorizate;

üposibilităţi de conştientizare a problemelor cu care se confruntă cei aflaţi în dificultate precum şi identificarea eligibilităţii lor în raport cu anumite beneficii de asistenţă socială;

üprezentarea, cunoaşterea şi utilizarea corectă a cadrului legislativ, a reglementărilor în domeniul protecţiei sociale;

üprezentarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de influenţare activă a politicilor sociale de sprijin a celor aflați în dificultate;

ütransmiterea cunoștințelor privind elaborarea, implementarea și evaluarea proiectelor, programelor și politicilor de asistență socială;

ütransmiterea abilităților privind consultanța în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele și grupurile sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială.

Autentificare