Documente pentru viitorii studenti

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Acte necesare la înscriere, nivel de licență

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii, vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2015, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ;

b) Certificatul de naştere în copie legalizată;

c) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;

d) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

e) 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;

f) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie;

g) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

În cazul candidaţilor cetăţeni români care au absolvit liceul în altă ţară, diploma de bacalaureat obţinută trebuie echivalată de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Echivalarea se face personal de către candidat înaintea înscrierii la admitere. Pentru informaţii se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la bacalaureat va fi echivalată (după echivalarea CNRED) de către Comisia centrală de admitere la solicitarea Comisiei de admitere a facultăţii.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

1. copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

2. adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

3. adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;

4. adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali;

5. documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat/adeverinţei la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.

Actele necesare pentru înscriere la examenul de admitere a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene:

 • Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
 • Diploma de bacalaureat în original şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe de studii cu predare în limba română);
 • Certificat de naştere în copie şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de căsătorie în original şi traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie);
 • Certificat medical;
 • Patru poze tip paşaport;
 • Copie paşaport sau C.I.
 • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali;
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
 • Diploma de bacalaureat, în original şi traducere legalizată în limba română;
 • Diploma de licenţă în original şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe de studii cu predare în limba română);
 • Certificat de naştere în copie şi traducere legalizată în limba română;
 • Certificat de căsătorie în original şi traducere legalizată în limba română (dacă numele aplicantului s-a schimbat după căsătorie);
 • Certificat medical;
 • Patru poze tip paşaport;
 • Copie paşaport sau C.I.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

 

Acte necesare la înscriere, nivel de master

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:

a) Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ (în cazul absolvenţilor care au susţinut examen de licenţă în anul 2015);

b) Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate)

c) Certificatul de naştere în copie legalizată;

d) Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;

e) Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

f) 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs;

g) Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie; 3 / 13

h) Chitanţă de achitare a taxei de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

În cazul candidaţilor cetăţeni români care au absolvit studiile de licenţă în altă ţară, diploma de licenţă obţinută trebuie echivalată de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Echivalarea se face personal de către candidat înaintea înscrierii la admitere. Pentru informaţii se poate accesa site-ul www.cnred.edu.ro. Media de la examenul de licenţă va fi echivalată (după echivalarea CNRED) de către Comisia centrală de admitere la solicitarea Comisiei de admitere a facultăţii.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din următoarele documente:

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de licenţă/adeverinţei la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.

Actele necesare pentru înscriere la examenul de admitere a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene:

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

Acte necesare la înscrierea la licență

 1. Cerere tip (se primeşte la înscriere);
 2. Diplomă de bacalaureat (original) sau diplomă echivalentă cu aceasta. În cazul în care un candidat se înscrie pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei, va anexa o copie legalizată şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs, la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul facultăţii la care se face înscrierea;
 3. Certificat de naştere (copie legalizată);
 4. Certificat de căsătorie (copie legalizată);
 5. Adeverinţă medicală tip M. S. 18.1.1. ( radiologia pulmonara + serologia sifilisului)  şi dovada cu vaccinurile;
 6. Două fotografii color tip buletin;
 7. Foaie matricolă (copie legalizată);
 8. Copie carte de identitate;
 9. Chitanţă taxa de înscriere (50 RON)*
 10. Dosar plic.

Acte necesare la înscrierea la masterat

 • Cerere de înscriere (se primeşte un formular la înscriere)
 • Diploma de bacalaureat în original
 • Diploma de licenţă în copie legalizată sau adeverniţa de licenţă în copie legalizată pentru promoţia 2015
 • Certificat de naştere - copie legalizată
 • Certificat de căsătorie - copie legalizată (dacă este cazul)
 • Analize medicale (vaccinuri, sânge, plămâni)
 • 4 poze color (3/4 cm, de calitate bună)
 • Adeverinţă taxă de înscriere

Autentificare