Activitati didactice, stiintifice si de cercetare

Activități didactice

Programe de studii Sociologie-Asistenţă Socială

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

valabile începând cu anul universitar 2014-2015

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Nivel de licență

Programul de studii universitare de licenţă: SOCIOLOGIE

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE

Domeniul de licenţă: SOCIOLOGIE

Durata studiilor / nr. de credite: 3 ani/180 credite

Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZĂRII SOCIOLOGIE

Programul de studii Sociologie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane are misiunea de a pregăti specialişti în domeniul social, astfel încât aceştia să contribuie la îmbunătăţirea mediului ştiinţific, profesional şi cultural, din instituţiile publice sau private în care îşi desfăşoară activitatea şi la eficientizarea acestora. În acest sens, colectivul de cadre didactice al acestei specializări este consecvent în stabilirea priorităţilor de învăţare şi actualizarea permanentă a cunoştinţelor transmise studenţilor, urmărind concomitent formarea de competenţe ştiinţifice şi deprinderi practice, care să faciliteze încadrarea în muncă a acestora. Alături de pregătirea ştiinţifică, de specialitate, acest program de studiu promovează valorile umanismului, toleranţei, încrederii şi deschiderii către o societate dinamică, supusă unor accelerate procese de mobilitate socială, economică şi culturală.

2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZĂRII SOCIOLOGIE

Procesul de pregătire a viitorilor specialişti este astfel conceput încât să realizeze următoarele obiective:

- însuşirea şi aprofundarea informaţiilor din domeniul ştiinţelor sociale;

- formarea unui limbaj ştiinţific de specialitate, bazat pe concepte, noţiuni şi teorii moderne, de actualitate;

- însuşirea demersului metodologic specific cunoaşterii sociologice a fenomenelor sociale;

- dezvoltarea aptitudinilor de a cunoaşte şi de a se relaţiona cu oamenii, de a sesiza şi studia problemele sociale;

- însuşirea principalelor paradigme, metode de gândire şi de interpretare a societăţii;

- cunoaşterea celor mai noi metode şi tehnici de investigaţie sociologică, bazate pe modele statistice avansate, pe folosirea programelor informatice de prelucrare şi analiză a bazelor de date;

- însuşirea capacităţii de gestionare a sistemelor de date sociale;

- însuşirea capacităţii de identificare, analiză (explicare) şi soluţionare a problemelor şi conflictelor sociale în organizaţii şi comunităţi

- dezvoltarea competenţelor de consiliere profesională şi de integrare socială

- dezvoltarea competenţelor de comunicare socială

- formarea unor spirite deschise către dialog şi preocupate de responsabilităţile lor civice.

3. COMPETENŢE CARE SE VOR DOBÂNDI DE ABSOLVENŢI LA FINALIZAREA STUDIILOR Profesionale:

1 Proiectarea si realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare si analiza de date sociale) în organizaţii si comunităţi, cercetări culturale, studii de piaţă etc.

2 Gestionarea sistemelor de date sociale

3 Diagnoza problemelor sociale/sociologice si analiza si aplicarea de politici publice si sociale

4 Identificarea, analiza (explicarea) si soluţionarea de probleme si conflicte sociale în organizaţii si comunităţi

5 Consiliere profesionala si de integrare sociala

6 Analiza comunicării sociale

Transversale:

1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate şi răspundere personală faţă de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională

2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup a capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă

3. Utilizarea eficiente a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on line etc) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala. Elaborarea, tehnoredactarea şi susţinerea în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a unei lucrări de specialitate pe o tema actuală în domeniu, utilizând diverse surse şi instrumente de informare.

4. FINALITĂŢI

Sociologii, antropologii şi asimilaţii acestora se ocupă cu investigarea şi descrierea structurii societăţilor, originii şi evoluţiei acestora, precum şi interdependenţa dintre condiţiile de mediu şi activităţile umane. Aceştia oferă consiliere cu privire la aplicarea practică a rezultatelor lor în formularea politicilor economice şi sociale.

Ocupaţii posibile conform RCIS si ISCO 08:

 • Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri - 232101;
 • Consilier şcolar - 235903;
 • Consilier orientare privind cariera - 241208;
 • Specialist resurse umane - 241216;
 • Consilier statistician - 212201;
 • Expert statistician - 212202;
 • Analist - 213101;
 • Sociolog - 244201;
 • Specialist în relaţii publice - 244701;
 • Referent de specialitate marketing - 244703;
 • Purtător de cuvânt - 244706;
 • Agent de dezvoltare - 247007;
 • Asistent de cercetare în demografie - 249204;
 • Asistent de cercetare în sociologie - 258202;
 • Consilier institutii publice - 111010;
 • Agent orientare profesionala a somerilor/agent informare privind cariera - 342302;
 • Expert local pe problemele romilor – 423103.
 • un sistem coerent de programe, masuri, activitati si servicii profesionalizate de protejare a unor persoane, familii, grupuri  aflate temporar în dificultate;
 • alternative de organizare institutionala a activitatilor de asistenta sociala pentru identificarea surselor de finantare a programelor de sprijin specializate;
 • cercetari stiintifice semnificative la nivel national si local privind dimensiunea reala a problemelor celor aflati în situatii speciale, defavorizate, în vederea elaborarii unor strategii de suport si a unor masuri de prevenire;
 • servicii sociale si umane specializate;
 • terapie individuala sau de grup, în functie de situatiile concrete;
 • consiliere primara, care sa ajute la refacerea capacitatilor proprii de integrare socio-culturala a persoanelor si categoriilor defavorizate;
 • posibilitati de constientizare a problemelor cu care se confrunta cei aflati în dificultate precum si identificarea eligibilitatii lor în raport cu anumite beneficii de asistenta sociala, ca si a modalitatilor adecvate de acces la ele; 
 • cunoasterea si utilizarea corecta a cadrului legislativ, a reglementarilor în domeniul protectiei sociale;
 • strategii, metode si tehnici de influentare activa a politicilor sociale de sprijin a celor saraci, a copiilor institutionali zati, abandonati, de sprijinire a tinerilor neintegrati social, a celor dependenti de alcool si drog, abuzati fizic sau sexual, a persoanelor cu handicap, a familiilor sarace, a celor aflati în situatii speciale etc.
 • îmbunatatirea permanenta a organizarii institutionale a sistemului de servicii în asistenta sociala dintr-o perspectiva unitara, coerenta, capabila sa raspunda eficient unor cerinte reale ale persoanelor si grupurilor expuse riscurilor;
 • încurajarea unei retele de servicii publice specializate si diversificate pentru sprijinul celor aflati în nevoie si a unei asistente sociale individualizate precum si a unor organizatii nonguvernamentale prin crearea unui sistem eficient de voluntariat, complementar acestora;
 • evaluarea eficientei diferitelor tipuri de masuri luate în domeniul asistentei sociale. 
 • Identificare, culegere de, informatii, documentare, evaluare si înregistrare a informatiilor, analiza, evaluare si interventii specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar si societal.
 • Elaborare, implementare si evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de asistenta sociala pentru diferite categorii vulnerabile 
 • Dezvoltarea serviciilor si activitatilor de prevenire precum si a celor de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistenta sociala. 
 • Consultanta în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele si grupurile sociale excluse sau aflate în risc de excludere sociala (institutii, servicii, prestatii)
 • Consiliere si alte metode de interventie specializata acordate în mediul familial sau institutional (spitale, scoli, penitenciare, centre anti-drog, institutii specializate de asistenta sociala etc.) cu respectarea valorilor si principiilor specifice asistentei sociale
 • Comunicare si relationare profesionala cu beneficiarii si alti actori sociali implicati
 • Abordarea obiectiva si argumentata atât teoretic, cât si practic, a unor situatii - problema în vederea solutionarii eficiente a acestora cu respectarea valorilor si principiilor specifice asistentei sociale
 • Aplicarea tehnicilor de munca eficienta în echipa trans disciplinara pe diverse paliere ierarhice la nivel intra- si interorganizational
 • Autoevaluarea obiectiva a nevoii de formare profesionala si identificarea resurselor si modalitatilor de dezvoltare personala si profesionala în scopul insertiei s adaptarii la cerintele pietei muncii

 

Programul de studii universitare de licenta: ASISTENTA SOCIALA

Domeniul fundamental: STIINTE SOCIALE SI POLITICE

Domeniul de licenta: ASISTENTA SOCIALA

Durata studiilor / nr. de credite: 3 ani/180 credite

Forma de învatamânt: Învatamânt cu frecventa (IF)

1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZARII ASISTENTA SOCIALA

În conditiile integrarii României în structurile Uniunii Europene si a largirii paletei de specializari din învatamântul superior oradean, specializarea Asistenta Sociala pregateste absolventi licentiati în Asistenta Sociala, specialisti care sa îsi desfasoare activitatea în domeniile care solicita cunostinte si abilitati de relationare cu oamenii precum si capacitatea de a sesiza, cunoaste si studia problemele sociale. Pregatirea asistentilor sociali este cu atât mai necesara cu cât în acest domeniu exista un numar insuficient de specialisti atât la nivelul judetului Bihor, cât si la nivel national. Profesia de asistent social are un pronuntat caracter aplicativ multidisciplinar, cu o orientare înalt umanista, care în ultimele decenii s-a dezvoltat extrem de rapid în contextul extinderii serviciilor publice si sociale.

Ca profil de nivel universitar, Asistenta Sociala are nevoie de cunostinte specializate din domenii teoretice fundamentale precum: psihologie sociala, sociologie, medicina, psihopatologie, psihoterapie, drept, economie, politic i sociale etc. În acelasi timp este necesara o practica de tip extensiv si intensiv care trebuie sa conduca la formarea abilitatilor de comunicare, la aplicarea unor strategii, metode si tehnici specializate de interventie activa în diferite situatii de criza. De asemenea, Asistenta Sociala ca profil universitar presupune însusirea principiilor si normelor morale cerute de codul deontologic al profesiei de asistent social.

2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZARII ASISTENTA SOCIALA

Specializarea Asistenta Sociala pregateste specialisti capabili sa asigure:

Având în vedere ca perioada de tranzitie prezinta o oscilatie între adoptarea unor masuri conjuncturale, ocazionale, deseori sub presiunea strazii, pe de o parte, si masuri pe termen lung, în cadrul unui sistem coerent, pe baza unei conceptii structurate care sa ia în considerare efectele complexe ale programelor de ajutor, pe de alta parte, specialistilor asistenti sociali le revin sarcini esentiale în acest moment crucial pentru România:

3. COMPETENTE CARE SE VOR DOBÂNDI DE ABSOLVENTI LA FINALIZAREA STUDIILOR

Competente profesionale

Competente transversale

4. FINALITATI

Absolventii programului de studii universitare de licenta vor accesa urmatoarele ocupatii posibile conform „Clasificarii Ocupatiilor din România”  – ISCO – 08:

GRUPA MAJORA 2

Specialisti în diverse domenii de activitate

26 Specialisti în domeniul juridic, social si cultural

Specialistii în domeniul juridic, social si cultural efectueaza cercetari, îmbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale, ori aplica cunostintele referitoare la lege, la stocarea si regasirea de informatii si artefacte, psihologie, a sistenta sociala, politica, economie, istorie, religie, limbaj, sociologie si alte stiinte, precum si la arte si divertisment.

263 Specialisti în domeniul social si religios

Specialistii în domeniul social si religios efectueaza cercetari, îmbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operat ionale, ori aplica cunostintele referitoare la filozofie, politica, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, limbaj, psihologie si alte stiinte sociale sau furnizeaza servicii sociale pentru a satisface nevoile indivizilor si ale familiilor într -o comunitate.

2635 Specialisti în asistenta sociala si consiliere

Specialistii în asistenta sociala si consiliere ofera îndrumare si consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunitatilor si organizatiilor ca raspuns la dificultatile personale si sociale. Acestia ajuta clientii sa dezvolte abilitati si sa aiba acces la resursele si serviciile suport necesare pentru a raspunde problemelor aparute din cauza somajului, saraciei, dizabilitatilor, dependentei, comportamentului infractional si delicvent, problemelor conjugale si de alta natura.

263501 asistent social nivel superior

263502 consilier în domeniul adictiilor

263503 ofiter control doping

263504 art-terapeut

263505 asistent social cu competenta în sanatatea mintala

263506 specialist în evaluarea vocationala a persoanelor cu dizabilitati

263507 specialist în angajare asistata

263508 instructor - educator pentru activitati de resocializare

263509 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice

263510 cercetator în asistenta sociala

263511 asistent de cercetare în asistenta sociala

Nivel de masterat

FACULTATEA DE STIINTE SOCIO-UMANE

Programul de studii universitare de masterat: GESTIUNEA

RESURSELOR UMANE

Domeniul fundamental: STIINTE SOCIALE SI POLITICE

Domeniul de masterat: SOCIOLOGIE

Domeniul secundar de masterat:

Tipul masteratului:

Durata studiilor / nr. de credite: 4 semestre/120 credite

Forma de învatamânt: Învatamânt cu frecventa (IF) 

1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZARII GESTIUNEA RESURSELOR UMANE

Programul de studiu de masterat Managementul resurselor umane are o misiune si obiective în concordanta cu valorile academice, cu autonomia universitara ce implica responsabilitate si raspundere publica pentru educatia oferita si resursele utilizate în acest scop, precum si în concordanta cu principiile morale.

El se adreseaza absolventilor de studii de licenta din domeniul sociologiei, economiei, psihologiei, asistentei sociale, relatiilor internationale si stiintelor politice, absolventilor altor domenii de licenta interesati de aceasta specializare, precum si celor care lucreaza în domeniul resurselor umane sau care au tangenta cu resursele umane. Cu totii vor dobândi, la absolvirea acestui program, competente, abilitati si cunostinte care sa le permita eficientizarea resurselor umane, cresterea contributiei acestora la succesul organizatiei.

2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZARII GESTIUNEA RESURSELOR UMANE

Specializarea Managementul resurselor umane din cadrul Facultatii de Stiinte Socio-Umane are misiunea de a pregati specialisti în domeniul resurselor umane, astfel încât acestia sa contribuie la îmbunatatirea performantelor din acest domeniu din institutiile publice sau private în care îsi desfasoara activitatea. În acest sens, colectivul de cadre didactice al acestei specializari este consecvent în stabilirea prioritatilor de învatare si actualizarea permanenta a cunostintelor transmise masteranzilor, urmarind concomitent formarea de competente stiintifice si deprinderi practice, care sa faciliteze specializarea si cresterea performantelor profesionale ale absolventilor. 

Alaturi de pregatirea stiintifica, de specialitate, specializarea Managementul resurselor umane promoveaza valorile umanismului, tolerantei, încrederii si deschiderii catre semeni. Totodata, colectivul catedrei noastre este receptiv la provocarile complexe ale integrarii societatii românesti în spatiul comun al Uniunii Europene, la colaborarile si cooperarile din spatiul academic european, atât la nivelul masteranzilor, cât si la cel al cadrelor didactice, fiind în egala masura preocupat de compatibilizarea continuturilor programelor analitice cu cele ale unor institutii similare din tarile Uniunii Europene. 

Pregatirea unor specialisti în domeniul resurselor umane, care sa acopere regiunea de nord-vest a României, este în concordanta cu cadrul national al calificarilor si cerintele pietei fortei de munca. Procesul de pregatire a viitorilor specialisti este astfel conceput încât sa realizeze urmatoarele obiective:

- aprofundarea informatiilor din domeniul stiintelor sociale;

- utilizarea unui limbaj stiintific de specialitate, bazat pe concepte, notiuni si teorii moderne, de actualitate;

- perfectionarea demersului metodologic specific cunoasterii problematicii din domeniul resurselor umane;

- însusirea principalelor paradigme din domeniul de studiu;

- formarea unor deprinderi si abilitati de interventie practica;

- utilizarea celor mai noi metode si tehnici de investigatie în domeniul stiintelor sociale, bazate pe modele statistice avansate, pe folosirea programelor informatice de prelucrare si analiza a bazelor de date, dar si pe metode de tip calitativ;

- formarea unor specialisti deschisi catre dialog si preocupati de responsabilitatile lor civice

3. COMPETENTE CARE SE VOR DOBÂNDI DE ABSOLVENTI LA FINALIZAREA STUDIILOR

Profesionale:

- Proiectarea, realizarea si valorificarea rezultatelor cercetarii organizatiilor si indivizilor

- Managementul bazelor de date cu evidenta personalului

- Organizarea programelor si a stagiilor de formare, evaluarea si asigurarea calitatii acestora

- Managementul sistemului de relatii de munca al organizatiilor

- Recrutare, selectie si promovare de personal

- Consiliere profesionala si comunicare organizational 

Transversale:

- Aplicarea valorilor si principiilor deontologice specific managementului resurselor umane, în conditii de autonomie si independenta profesionala

- Planificarea si organizarea resurselor umane în vederea eficientizarii activitatii organizatiei

- Autoevaluarea nevoilor de formare continua în vederea adaptarii competentelor profesionale la dinamica mediului

organizational si a pietei fortei de munca; însusirea unor metode si tehnici de învatare

4. FINALITATI

Absolventii programului de studii universitare de masterat vor accesa urmatoarele ocupatii posibile conform „Clasificarii Ocupatiilor din România”  – ISCO – 08:

Manager resurse umane (123207);

Inspector resurse umane (342304);

Profesor (conform legislatiei Denumirea calificarii: în vigoare).

 

FACULTATEA DE STIINTE SOCIO-UMANE

Programul de studii universitare de masterat: MANAGEMENTUL

SERVICIILOR SOCIALE

Domeniul fundamental: STIINTE SOCIALE SI POLITICE

Domeniul de masterat: ASISTENTA SOCIALA

Domeniul secundar de masterat:

Tipul masteratului:

Durata studiilor / nr. de credite: 4 semestre/120 credite

Forma de învatamânt: Învatamânt cu frecventa (IF) 

1. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZARII MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE

Programul de studiu de masterat Managemetul serviciilor sociale are o misiune si obiective în concordanta cu valorile academice, cu autonomia universitara ce implica responsabilitate si raspundere publica pentru educatia oferita si resursele utilizate în acest scop, precum si în concordanta cu principiile morale. Obiectivele acestui program de studiu îl individualizeaza în cadrul universitatii prin claritate, distinctie si specificitate, atingerea obiectivelor propuse fiind sustinuta prin convergenta eforturilor cadrelor didactice, conducerii facultatii si studentilor.

Întreaga activitate din cadrul programului de studiu respecta legislatia nationala, prevederile Cartei Universitatii din Oradea si ale Regulamentului de ordine interioara, regulile instituite de Comisia de etica de la nivelul universitatii.

Specializarea Managemetul serviciilor sociale din cadrul Facultatii de Stiinte Socio-Umane are misiunea de a pregati specialisti în domeniul serviciilor sociale, astfel încât acestia sa contribuie la îmbunatatirea performantelor serviciilor sociale, mai ales din domeniul asistentei sociale în care îsi desfasoara activitatea. În acest sens, colectivul de cadre didactice al acestei specializari este consecvent în stabilirea prioritatilor de învatare si actualizarea permanenta a cunostintelor transmise masteranzilor, urmarind concomitent formarea de competente stiintifice si deprinderi practice, care sa faciliteze eficienta activitatilor profesionale ale absolventilor. Mentionam ca în cadrul domeniului Asistenta Sociala este acreditat programul de studiu de licenta Asistenta Sociala.

Alaturi de pregatirea stiintifica, de specialitate, specializarea Managemetul serviciilor sociale promoveaza valorile umanismului, tolerantei, încrederii si deschiderii catre semeni. Totodata, colectivul catedrei noastre este receptiv la provocarile complexe ale integrarii societatii românesti în spatiul comun al Uniunii Europene, la colaborarile si cooperarile din spatiul academic european, atât la nivelul masteranzilor, cât si la cel al cadrelor didactice, fiind în egala masura preocupat de compatibilizarea continuturilor programelor analitice cu cele ale unor institutii similare din tarile Uniunii Europene. Comparând programul nostru de studiu cu curricula de la specializari masterale similare, de la universitati din strainatate, regasim majoritatea cursurilor din planul de învatamânt al specializarii de Managemetul serviciilor sociale. 

2. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZARII MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE

Pregatirea unor specialisti înacest domeniu, care sa acopere regiunea de nord-vest a României, este în concordanta cu cadrul national al calificarilor si cerintele pietei fortei de munca. Procesul de pregatire a viitorilor specialisti este astfel conceput încât sa realizeze urmatoarele obiective:

- aprofundarea informatiilor din domeniul stiintelor sociale;

- utilizarea unui limbaj stiintific de specialitate, bazat pe concepte, notiuni si teorii moderne, de actualitate;

- perfectionarea si utilizarea demersului metodologic specific cunoasterii fenomenelor specifice domeniului elaborarii,  implementarii si evaluarii politicilor publice;

- însusirea principalelor paradigme din domeniul managementului serviciilor sociale, a metodelor de gândire si de interpretare  a modalitatilor de elaborare, implementare si evaluare a politicilor locale si nationale în domeniul social;

- formarea unor deprinderi si abilitati de interventie practica în domeniul managementului serviciilor sociale;

- utilizarea celor mai noi metode si tehnici de investigatie în domeniul stiintelor sociale, bazate pe modele statistice avansate, pe folosirea programelor informatice de prelucrare si analiza a bazelor de date, dar si pe metode de tip calitativ;

- promovarea unor atitudini deschise catre dialog si catre responsabilitatile lor civice, precum si responsabilitatea fata de  problemele celorlalti.

3. COMPETENTE CARE SE VOR DOBÂNDI DE ABSOLVENTI LA FINALIZAREA STUDIILOR

Profesionale:

1.Evaluarea si diagnoza problemelor sociale

2.Utilizarea datelor de cercetare pentru acordarea de servicii sociale

3.Proiectarea si realizarea unor cercetari aplicate în domeniul serviciilor sociale 

4.Investigarea realitatii economico-sociale

5.Planificarea interventiilor de servicii sociale

6.Organizarea si acordarea de servicii si prestatii sociale

7.Elaborarea si implementarea unor proiecte de pregatire si dezvoltare a resurselor umane din cadrul organizatiei

8.Cunoasterea, întelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza ale domeniului si ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvata în comunicarea profesionala 

9.Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea unor variate tipuri de concepte, situatii, procese, proiecte etc. asociate domeniului

10.Gestionarea sistemelor de date sociale 

Transversale:

1.Aplicarea strategiilor de munca riguroasa, eficienta, de punctualitate si raspundere personala fata de rezultat, pe baza principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala 

2.Aplicarea tehnicilor de relationare în grup a capacitatilor empatice de comunicare interpersonala si de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipa

3.Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on line etc) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala. Elaborarea, tehnoredactarea si sustinerea în limba româna si într -o limba de circulatie internationala a unei lucrari de specialitate pe o tema actuala în domeniu, utilizând diverse surse si instrumente de informare . 

4.Însusirea si practicarea valorilor umanismului, tolerantei si democratiei 

4. FINALITATI

Absolventii programului de studii universitare de masterat vor accesa urmatoarele ocupatii posibile conform

„ Clasificarii Ocupatiilor din România”  –  ISCO –  08.

GRUPA MAJORA 2

Specialisti în diverse domenii de activitate

26 Specialisti în domeniul juridic, social si cultural

Specialistii în domeniul juridic, social si cultural efectueaza cercetari, îmbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale, ori aplica cunostintele referitoare la lege, la stocarea si regasirea de informatii si artefacte, psihologie, asistenta sociala, politica, economie, istorie, religie, limbaj, sociologie si alte stiinte, precum si la arte si divertisment.

263 Specialisti în domeniul social si religios

Specialistii în domeniul social si religios efectueaza cercetari, îmbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale, ori aplica cunostintele referitoare la filozofie, politica, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, limbaj, psihologie si alte stiinte sociale sau furnizeaza servicii sociale pentru a satisface nevoile indivizilor si ale familiilor într-o comunitate.

2635 Specialisti în asistenta sociala si consiliere

Specialistii în asistenta sociala si consiliere ofera îndrumare si consiliere persoanelor fizice, familiilor, grupurilor, comunitatilor si organizatiilor ca raspuns la dificultatile personale si sociale. Acestia ajuta clientii sa dezvolte abilitati si sa aiba acces la resursele si serviciile suport necesare pentru a raspunde problemelor aparute din cauza somajului, saraciei, dizabilitatilor, dependentei, comportamentului infractional si delicvent, problemelor conjugale si de alta natura.

263501 asistent social nivel superior

263502 consilier în domeniul adictiilor

263503 ofiter control doping

263504 art-terapeut

263505 asistent social cu competenta în sanatatea mintala

263506 specialist în evaluarea vocationala a persoanelor cu dizabilitati

263507 specialist în angajare asistata

263508 instructor - educator pentru activitati de resocializare

263509 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice

263510 cercetator în asistenta sociala

263511 asistent de cercetare în asistenta sociala.

Activități științifice

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Cercul de Sociologie

Plan de activitate al Cercului de Cercetare Sociologică pe anul 2015

Grup țintă: studenții programelor de studiu Sociologie, Resurse Umane, Gestiunea Resurselor Umane (master), Managementul Serviciilor Sociale

Activități:

 1. Planificarea activității cercului pe 2015
 2. Dezbateri pe teme actuale
 3. 1.Dependența de alcool: cauze, efecte și combatere
 4. 2.Recrutarea și plasarea forței de muncă în județul Bihor
 5. 3.Romii din România în cercul vicios al excluziunii sociale
 6. 4.Pelerinajele din perspectivă socio-antropologică
 7. 5.Întâlniri cu cercetători și practicieni din domeniul social
 8. Stimularea activității științifice

Sesiunea de comunicări științifice a studenților și elevilor

 1. Valorificarea activității de cercetare

Atelier de prezentare de lucrări și proiecte de cercetare

 1. Învățare informală prin realizarea unei cercetări
 2. 1.planificare
 3. 2.culegerea datelor
 4. 3.analiza datelor
 5. 4.prezentarea rezultatelor
 6. 1.Încadrarea în grad de handicap
 7. 2.Asistența spirituală în îngrijirea paliativă
 8. 3.Valorificarea preocupărilor de cercetare științifică a studenților în domeniul resurselor umane și asistenței sociale.
 9. 4.Rolul asistenului social în instituțiile medicale
 10. 5.Ziua Mondială a Asistenței Sociale
 11. 6.Referatele de evaluare a infractorilor si supravegherea în comunitate
 12. 7.Valorificarea activității de cercetare. Prezentarea rezultatelor unor cercetări din lucrări de licență si disertație
 13. 1.Organizarea activității cercului de Resurse Umane
 14. 2.Recrutare de personal. Participare la Târgul Locurilor de Muncă
 15. 3.Piața muncii bihorene. Vizita la AJOFM Bihor
 16. 4.Valorificarea preocuparilor de cercetare stiintifica a studentilor in domeniul resurse umane si asistenta sociala
 17. 5.Sănătate și securitate în muncă. Vizita la ITM Bihor
 18. 6.Selecția de personal. Activitate practică de simulare a unui interviu de angajare
 19. 7.Noutăți pe piața muncii Mobilități pe piața muncii. Rețeaua EURES
 20. 8.Valorificarea activității de cercetare. Prezentarea rezultatelor unor cercetări din lucrări de licență si disertație
 21. 9.Evaluarea activității cercului de Resurse Umane

6. Planificarea activităților pe 2016

Focus group cu studenți de la sociologie

Responsabili

prof. univ. dr. Adrian Hatos – responsabil cerc

cercetător științific dr. Sorana Săveanu

Andrea Pop

Răzvan Pop

Lucia Iluță

Cătălin Cipleu

Cercul de Asistență Socială

Plan de activitate pentru anul universitar 2014-2015

Cercul de Asistenţă Socială se desfăşoară lunar în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Sociologie și Asistenţă Socială (excepție fac lunile în care sunt programate sesiunile de examene și perioadele de vacanță). Sunt invitaţi să participe studenţi din cadrul facultăţii sau din exteriorul acesteia (atât de la nivel de licenţă, cât şi de la nivel de master). De asemenea, se dorește reunirea activității Cercului de Asistență Socială cu a Cercului de Resurse Umane în cadrul unei întâlniri în fiecare semestru. În cadrul cercului se desfășoară două tipuri de activități: o activitate de informare, la care sunt invitaţi pentru prelegeri, dezbateri specialişti din exterior, din instituţiile de practică (se apelează la o serie de metode interactive) și o activitate de cercetare, unde sunt invitați studenții să prezinte lucrări proprii.

Activități:

Organizatori: Georgiana Bekesi, Simona Bodogai, Gheorghe Dejeu, Aurora Gavriş, Daniela Maci, Cristiana Marc, Ionuţ Oprea, Claudia Oşvat, Florica Ștefănescu

 

Cercul de Resurse Umane

PLAN DE ACTIVITATE AL CERCULUI RESURSE UMANE - An universitar 2014-2015

Activități:

Responsabili

Prof.univ. dr. Florica Ștefănescu

Conf.univ. dr. Claudia Oșvat

Lector univ. dr. Delia Bekesi

Studenți ai specializării Resurse Umane

Activități de cercetare

Proiecte în curs:

 • SocioPlus
 • Didact
  •         investigarea schimbării sociale, a structurii sociale şi a principalelor unităţi sociale, pe plan local, naţional şi internaţional;
  •         analiza nevoilor societăţii şi contribuţia la elaborarea politicilor sociale care răspund la aceste nevoi;
  •         promovarea cercetării în ştiinţe sociale şi a specialiştilor în sociologie şi asistenţă socială atât pe ramura academică cât şi cea aplicativă a activităţilor lor;
  •         promovarea cercetării ştiinţifice novatoare şi de calitate în ştiinţe sociale;
  •         promovarea relațiilor de colaborare, parteneriat  pe proiecte legate de cercetarea sociologică între Universitatea din Oradea și universități, centre, instituții, unități de cercetare similare din țară și străinătate;
  •         să acţioneze ca forum de atitudine în domeniul vieţii sociale şi al moralităţii publice şi să propună măsuri de întreprins în aceste domenii;
  •         să contribuie la o cultură sociologică a colectivităţii, dezvoltând capacităţi de acţiune colectivă.
  • Organizarea conferințelor: Conferința Internațională “Sociologia europeană: noi provocări și oportunități” 27-29 septembrie 2012, Oradea; Sesiunea de comunicări științifice a doctoranzilor. Domeniul sociologie, Școala doctorală de științe sociale, 31 mai – 1 iunie 2012, Oradea; Conferinţa naţională cu participare internațională “Cercetare şi politici sociale”, 28-29 mai 2010, Oradea; Conferința națională cu participare internațională “Educație și schimbare socială” , 20-21 februarie 2009, Oradea;
  • Participare la elaborarea cererilor de finanţare pentru proiectele de cercetare-dezvoltare în care beneficiarul principal este Facultatea de Științe Socio-Umane;
  • Participare la implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare în care beneficiarul principal este Facultatea de Științe Socio-Umane;
  • Organizarea activităților aferente evaluării activității didactice şi a disciplinelor de studiu din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane în conformitate cu Regulamentele interne în vigoare;
  • Elaborarea, aplicarea și gestionarea diferitelor tipuri de chestionare și cercetări în rândul studenților.

Didact - Practica pentru tranziţia de la educaţie la viaţa activă în domeniul Ştiinţelor Educaţiei

Titlul proiectului:Practica pentru tranzitia de la educatie la viata activa în domeniul Ştiinţelor Educaţiei

Acronim:Didact

Număr contract: POSDRU/189/2.1/G/155930

Perioada de implementare:2 iulie 2015 – 31 decembrie 2015

Sursa de finanţare: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 2.1 - Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
Valoarea totală a proiectului:832.446 lei

Beneficiar:Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Socio-Umane

Partener:Inspectoratul Scolar Judetean Bihor
Manager proiect:Conf. univ. dr. Karla Peter

http://socioumane.ro/blog/didact/

Obiectivul general: Proiectul propune facilitarea tranziției de la școala la viata activa prin eficientizarea stagiilor de practică pentru 180 de studenţi din cadrul domeniului Ştiinţe ale Educaţiei (specializărilePedagogia învăţământului primar şi preşcolarşiPsihopedagogie specială). In acelasi timp, se doreşte stabilirea unor protocoale clare şi a unor strategii concrete de conlucrare între mediul universitar din domeniul Ştiinţelor Educaţiei şi factorii responsabili din învăţământul preuniversitar (preşcolar, primar şi special) cu scopul unei mai bune desfăşurări a practicii de specialitate a viitorilor angajaţi ai sistemului de educaţie.

Obiective specifice:

1. Realizarea și consolidarea parteneriatelor intre Universitate și instituţii publice și private de profil, potenţial angajatoare ale absolvenţilor programelor dePedagogia învăţământului primar şi preşcolarşiPsihopedagogie specială(parteneriate funcţionale cu 12 instituţii potenţial angajatoare: inspectorat, grădiniţe, şcoli);

2. Eficientizarea stagiilor de practica din cadrul curriculei universitare prin organizarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea stagiilor de practica pentru studenţi la potenţialii angajatori (se are în vedere realizarea de instrumente de practică specifice - caiet de practica cu teme zilnice, fișe de observatie cu itemi specifici grupați pe competenţe relevante fiecărui profil profesional);

3. Servicii îmbunătăţite de consiliere și orientare în carieră în vederea identificării unui loc de muncă relevant pentru specializarea absolvita (prin realizarea de materiale de consiliere de carieră, consiliere de carieră de grup şi cercuri de cariera).

Grup ţintă:

1. 180 de studenţi ai Universităţii din Oradea, de la specializările din domeniul Ştiinţe ale educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarşiPsihopedagogie specială) din anii II şi III.

Activitățile proiectului:

A.1. Managementul implementarii proiectului;

A 2. Achiziționarea bunurilor si serviciilor necesare implementarii proiectului;

A 3. Informare, publicitate si diseminarea rezultatelor pentru vizibilitatea proiectului;

A4. Selectarea grupului tinta (180 de studenti);

A5. Pregatire/Elaborare/Executare materiale-suport inovatoare pentru desfasurarea stagiilor de practica si consilierea de cariera;

A6. Conventii de practica cu 12 institutii potential angajatoare ale studenților din domeniul stiinte ale educatiei;

A 7. Organizarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea stagiilor de practica – stagiul de practica va cuprinde un numar de 84ore, din care 42 de ore de practica de birou si 42 de ore de practica la clasa/grupa/clasa invatamânt special pentru cele 30 de grupe de practica (câte 6 studenti pe grupa);

A 8.  Consiliere de grup pentru cariera;

Scopul principal al proiectului este facilitarea tranziţiei de la educaţie la viaţa activă pentru viitorii absolvenţi ai programelor de studii de licenţă din domeniul Ştiinţele Educaţiei, mai precis de la specializărilePedagogia învăţământului primar şi preşcolarşi Psihopedagogie specialăorganizate de Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane. În mod concret, finanţarea obţinută permite ca 180 de studenţi înmatriculaţi în cadrul acestor programe, viitorii educatori, învăţători sau profesori pentru învăţământul special, să îşi desfăşoare practica de specialitate în mai multe grădiniţe, şcoli sau centre şcolare de educaţie incluzivă din Oradea, sub îndrumarea directă a 30 de cadre didactice experimentate.

Centre de cercetare

Centrul de studii asupra transformarilor sociale

CENTRUL DE STUDII ASUPRA TRANSFORMĂRILOR SOCIALE (centru acreditat CNCSIS)

   
 

Centrul de Studii asupra Transformărilor Socialefuncționează în cadrul Departamentului de Sociologie, Asistenţă Socială și Filosofie a Facultății de Științe Socio-Umane, Universitatea din Oradea. Centrul  este constituit în baza hotărârii Senatului Universităţii din Oradea: adresa 984 din 18.02.2005; Certificat de recunoaştere CNCSIS nr. 44-CC-B din 02.06.2005, tip C, nr. 125.

Obiectivele centrului de cercetare sunt:

Încă de la înființare CSTS a fost implicat în diverse activități complementare desfășurate în cadrul Facultății de Științe Socio-Umane, precum:

Autentificare